Menu

Friday, 15 May 2015

Зарлал

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн хөрвөх 3-р ангийн оюутануудад

Дүрслэн урлах хичээлийн дүнг гаргахад дараах шалгуурыг харгалзах тул бэлдэж ирнэ үү

  • Ном товчлол
  • Зурах аргачлал
  • Наах аргачлал
  • Эвхэх аргачлал
  • Зохион бүтээх аргачлал
  • Барих аргачлалуудын дагуу хийсэн загваруудыг авч ирэх
  • Дараах аргачлалуудаас өөрийн бүлгийн хүүхдүүдээр хийлгэсэн бүтээлүүдийг хавсаргах
Хугацаа: 2015,05,15-2015,06,15          2015.10,15 хүртэл

Дээр дурдсан хугацаанд амжиж ирнэ үү
Мөн дурдсан хугацаанаас өмнө ирж дүнгээ гаргуулж болно.

Багш Б.Түвшинжаргал