Menu

Wednesday, 8 July 2015

Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал хичээлийн улсын шалгалтын асуулт

Нэг. Онолын асуулт
Бага насны хүүхдийн сэтгэл судлал хичээлийн онолын асуулт 

  1. Хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл судлалын  судалгааны аргууд, судалгааны зарчмуудыг дурдана уу?
  2. Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онолууд Л.С Выготский, Ж.Пиаже нарын онолын тайлбарлана уу

Tuesday, 7 July 2015

Мэдээ мэдээлэл

“Гурван – Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн багш мэргэжлийн ангийн оюутны бүтээлийн сан