Menu

Sunday, 30 November 2014

“БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ


     Мэргэжлийн индекс       0140100       
·         Хичээлийн код                 anot 204        
·         Кредит                                  4 кр
·         Хамрах хүрээ:Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжлийн ангийн II ангид I, II улиралд
·         Судлах цаг:Нийт цаг:112 цаг, лекц – 32, семинар -48 цаг, бие даалт - 32 цаг.
Хичээлийн залгамж холбоо:
о Босоо тэнхлэгээр:
   Сургалтын өмнөх: Мэргэжлийн удиртгал, Сэтгэл судлалын үндэс
   Сургалтын дараах:Харилцааны сэтгэл судлал, Хэл яриа заах арга зүй, Математик заах арга зүй
о Хэвтээ тэнхлэгээр:Бага насны хүүхийн анатоми физиологи эрүүл ахуй, Бага насны хүүхдийн асаргаа сувилгаа, Сурган хүмүүжүүлэх зүй
Хичээлийн зорилго:
Бага насны хүүхдийн насны үечлэл хөгжлийн түвшин, танин мэдэхүйн хөгжлийн тухай онолын мэдлэгээ өргөжүүлэн бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онцлогийг оношлох, судлах чадваруудыг эзэмшүүлэх зорилготой.
Агуулгын хүрээ:
Бага насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн онол, үзэл баримтлал, бага насны хүүхдийн танин мэдэх процессийг оношлон судлах арга зүйг эзэмшиж хэрэглэнэ.
Оюутны эзэмших мэдлэг:
    Хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн талаарх эрдэмтэн судлаачдын онол үзэл баримтлалын талаар мэдлэгтэй болох.
    Балчир болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн түвшинг судлах аргачлалын талаар мэдлэгтэй болох
Оюутны эзэмших чадвар:
 Ургын болон нялх насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлийг судлах чадвар эзэмшсэн байх.
    Балчир болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сэтгэцийн үйл явцын хөгжлийн онцлогт тохирсон сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулах чадвар эзэмшсэн байх.
    Балчир болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн сэтгэцийн хөгжил, үйл явцыг оношлох, судлах арга зүйг сонгох чадвар эзэшсэн байх.

No comments:

Post a Comment