Menu

Sunday, 30 November 2014

Presentation 2 (Анатоми, физиологи, эрүүл ахуй)

Presentation (Анатоми, физиологи, эрүүл ахуй)

“Дүрслэн урлахуйг хөгжүүлэх арга зүй”хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
(2014-2015 оны хичээлийн жилийн 2-р улирал)
Судлах хугацаа
Нэгж хичээл
Судлагдахуун
/Хичээлийн сэдэв/
Цаг
Хүлээх үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн

Үнэлгээний
шалгуур
Лекц
Семинар
VI улиралд

Дүрслэн урлахуйБодит тоо ба функц
1

Дүрслэн урлах хичээлийн удиртгал цэцэрлэгийн дүрслэн урлах үйл ажиллагааны онцлог
2
4
Дүрслэх урлаг нь шинжлэх ухааны бусад салбартай хэрхэн холбогдох талаар мэдлэгтэй болно.
СӨБ дах дүрслэн урлах хичээлийн онцлог тавигдах шаардлагыг мэднэ.
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Дүрслэх урлаг заах арга зүй
Ш.Гандолгор хуу 9 – 13

Лекц 1                      
·      Дүрслэх урлагын бүтээлийн төрөл үүсэл хөгжлийн талаар мэддэг эсэх
·      СӨБ дүрслэн урлах ажлын төрөл, хэлбэрийг тоочих
2
Зурах аргачлал зургийн хэрэгсэлтэй танилцах
2         
4
Зургийн аргачлалуудыг ялгах мэднэ.
Зургийн хэрэгсэл материалуудыг ялгаж чаддаг болно.
·     Самбар, үзэг, Шохой
·     Дүрслэх урлаг заах арга зүй
Ш.Гандолгор хуу 14 – 16
Зургийн хэрэгсэлүүд
·     Лекц 2
·     Зургийн хэрэгсэлүүдийг нэрлэх ялгаж байгаа эсэх
·     Зурах аргачлалаас зурж үзүүлэх
3
Наамал хийх аргачлалууд
Наамлын хэрэглэгдэхүүн
2
4
Наамал хийх үндсэн арга ажиллагааг мэднэ.
Наамлын баяжилт, техникийг зөв тайлбарлах чадвартай болно.
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Б. Баяраа Наамлын хичээлийн үлгэрчилсэн сэдвүүд гарын авлага
·      Наамлын хэрэглэгдхүүнүүд
·      Лекц 3
·      Наамлын техникийг хийж чадаж байгаа эсэх
·      Цэцэрлэгийн наамлын хичээлийн онцлогыг мэдэж байгаа эсэх
4

Нугалбар ба баримлын аргачлал хэрэглэгдхүүн
2
4
Цаасан нугалбарын төрлүүд, баримлын болон наамлын арга ажиллагааг нэрлэх ялгах хийх мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Дүрслэх урлаг заах арга зүй
Ш.Гандолгор хуу 15 – 20

·      Лекц 4
·      Цаасан нугалбар, баримлын сургалтын арга, техникүүдийг хийж чаддаг эсэх
·      Энгийн нугалаас, баримлын загвар барих чадвар
5
Дүрслэн урлахуй хичээлийн  сургалтын хөтөлбөр төлөвлөлт хичээл зохион байгуулалт
2
4
Хүүхдийн цэцэрлэгийн дүрслэн урлахуйн хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөлтийг боловсруулах мэдлэгтэй болно.
Дүрслэн урлахуйн, хичээл үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чадвартай болно.
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Дүрслэх урлаг заах арга зүй
·      БШУЯ, БХүрээлэн
·      Бага, Дунд Ахлах, бэлтгэл бүлгүүдийн сургалтын хөтөлбөрүүд
·       БНХХСтандарт
·      ЧДүүрэг сургалтын хөтөлбөр загвар 2012 он
·      Лекц 5
·    Дүрслэн урхауй хичээлийн төрөл үүрэг зорилгыг мэддэг эсэх
·    Сургалтын хөтөблөрүүдэд дүн шинжилгээ хийж чаддаг эсэх
·    Дүрслэн урлахуй сургалтын хөтөлбөр, ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулж чаддаг эсэх
6

2, 3 настай хүүхдийн дүрслэн урлах хичээлийн онцлог, заах арга
2
4
Цэцэрлэг дэх дүрслэн урха хичээлийн шинжлэх ухааны үндсийг тайлбарлах мэдлэгтэй болно.


Бүлэг тус бүрийн дүрслэн урлахуй хичээлийн онцлог, үндсэн арга ба туслах аргуудыг ялгаж хэрэглэж чадах чадвартай болно.


Хүүхдийн цэцэрлэгийн дүрслэн урлах хичээл үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах чадвар эзэмшинэ.
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Дүрслэх урлаг заах арга зүй
Ш.Гандолгор хуу 40-50
·      Бага, Дунд бүлгийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр, нэгж хичээлийн боловсруулалт ном хуу – 21- 26НБГ
·      Лекц 6
·  Бага дунд бүлгийн дүрслэн урлах хичээлийг зохион байгуулах арга зүйд суралцсан эсэх
·  Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр бичиж сурсан эсэх
7
4, 5настай хүүхдийн дүрслэн урлах хичээлийн онцлог, заах арга
2
4
·      Самбар, үзэг, Шохой
·      Дүрслэх урлаг заах арга зүй
Ш.Гандолгор хуу 9 – 13  
·      Ахлах, бэлтгэл бүлгийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр, нэгж хичээлийн боловсруулалт ном хуу – 14-30  НБГ-  УБ 2010 он
·      Лекц 7
·   Ахлах, Бэлтгэл бүлгийн дүрслэн урлах хичээлийг зохион байгуулах арга зүйд суралцсан эсэх
·   Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр бичиж сурсан эсэх
8


Цэцэрлэг дэх хүүхдийн дугуйлан түүнийг зохион байгуулах тайлагнах нь
2
4

    Самбар, үзэг, Шохой
    Дүрслэх урлаг заах арга зүй
·      Ш.Гандолгор хуу 45 – 50
·      Лекц 8
·   Хүүхдийн авьяасыг нээх хөгжүүлэх чадварт суралцсан эсэх
·   Эцэг эхэд зориулсан зөвлөмж боловсруулж чадах эсэх
Нийт
16
32
48

                                                                       
Боловсруулсан: СӨБ багш Б.Түвшинжаргал