Menu

Thursday, 5 February 2015

Дадлагын журам

ДАДЛАГЫН ЖУРАМ
НЭГ:НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
Оюутны дадлагад энэхүү журмыг удирдлага болгож, холбогдох харилцааг зохицуулна, Багш мэргэжлээр суралцагч оюутан доорх дөрвөн түвшний дадлагыг заавал хийнэ.
Журмын зорилго нь дадлагын чанарыг сайжруулах, сургуулийн захирал, сургалтын алба, мэргэжлийн тэнхмийн эрхлэгч, дадлага удирдагч багш, оюутны үүргийг тодорхойлон, тэдний хариуцлагыг өндөржүүлж, дадлагын бэлтгэл, явц, үр дүнг боловсронгуй болгоход оршино.